Záväzná objednávka - Agentúra Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Záväzná objednávka


# Túto záväznú elektronickú objednávku bude realizovať nižšie uvedený spracovateľ, t.j. odberateľ našich ponúk, s ktorým máme riadne uzavretú Rámcovú zmluvu o sprostredkovaní služieb/poradenstva a výskumu.

# Zodpovednosť za plnenie objednávky, ako aj za reklamačné opravy predmetu objednávky, prechádza plne na odberateľa.

# Objednávka sa stáva záväznou dňom doručenia na e-mail odberateľa.

# Zákazník vyplnením a odoslaním tohto formulára dáva sprostredkovateľovi a jeho odberateľovi, teda spracovateľovi objednávky, súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to na ekonomické a účtovné účely a v súvislosti so sprostredkovaním služieb podľa tejto objednávky. Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je v súlade Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

# Odberateľ (spracovateľ) sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje ani plnenie vyplývajúce z objednávky tretej strane.Aj reálny výskum (účtujeme príplatok)
Aj pokročilejšia štatistika (účtujeme príplatok)
Som si plne vedomý/á, že táto objednávka je záväzná a že má charakter zmluvy o dielo, rovnako že do platnosti vstupuje až úhradou prvej zálohovej platby na účet spracovateľaNesúhlasím s uchovaním osobných údajov po dobu 2 rokov

Čestne prehlasujem, že mám vek nad 18 rokov

Po odoslaní Vašej objednávky Vám príde na Váš e-mail automatická odpoveď, v prípade, že by ste ju z technických alebo iných príčn neobdržali, kontaktujte nás, prosím, e-mailom: rigorozky@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0911 109 955.

Ďakujeme!
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky