PODMIENKY - Agentúra Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PODMIENKY

I. Všeobecné podmienky a vymedzenie pojmov
a) Obchodné podmienky sú súčasťou záväznej elektronickej objednávky, ktorá má charakter zmluvy o dielo, uzavretej podľa Obchodného zákonníka, uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
b) Zhotoviteľom diela sa na účely elektronickej objednávky rozumie prevádzkovateľ internetového portálu www.rigorozky.sk, spoločnosť ORNIS s.r.o., s miestom podnikania Halalovka 2392/20, 91108 Trenčín, Slovenská Republika, IČO: 52830705, alebo ním poverený spracovateľ, t.j. fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú Rámcovú zmluvu o sprostredkovaní služieb (poradenstva a výskumu).
c) Objednávateľom diela sa rozumie fyzická alebo právnická osoba podľa údajov uvedených v elektronickej záväznej objednávke.
d) Dojednané podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť a rušiť výlučne len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
e) Zmluvné strany, zhotoviteľ a objednávateľ, sa výslovne a s použitím § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich právny vzťah založený zmluvou sa spravuje § 536 Obchodného zákonníka.
f) Za záväznú objednávku diela sa považuje vyplnenie elektronického objednávkového formulára prostredníctvom portálu www.rigorozky.sk a súčasné označenie možnosti „Som si plne vedomý/á, že táto objednávka je záväzná a že má charakter zmluvy o dielo, rovnako že do platnosti vstupuje až úhradou prvej zálohovej platby“. Tento objednávkový formulár bude následne doručený na e-mailovú adresu zhotoviteľa. V obsahu tejto správy musí byť uvedená špecifikácia objednávaného diela, najmä rozsah a termín doručenia, a musí byť v nej uvedené, že objednávateľ s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.
 
II. Predmet zmluvy
a) Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela zhotoviteľom (syn. spracovateľom alebo odberateľom): zhotovenie podkladov k písomným dielam, projekty, prezentácie, postery, literárne rešerše, referáty, preklady, odborné texty, mapové podklady, články a eseje a tvorba grafických návrhov, podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a za dojednanú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi podľa § 536 Obchodného zákonníka.
b) Ak je predmetom diela alebo vykonaných služieb taký výsledok tvorivej činnosti, ktorý je chránený právom duševného vlastníctva, a to predovšetkým autorským právom k vedeckému dielu, je objednávateľ oprávnený použiť takéto dielo a výsledok služieb výlučne len na ten účel vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy o dielo podľa § 558 Obchodného zákonníka.
c) Objednávateľ je oprávnený dielo a výsledok služieb týkajúcich sa podkladov k písomným prácam použiť výlučne len na vlastné študijné účely. Objednávateľ nie je oprávnený takéto dielo ani takýto výsledok služieb zverejniť alebo ho poskytnúť (odovzdať) tretej osobe.
d) Ak objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v bode b) alebo c) článku II Obchodných podmienok, nesie právnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti v plnom rozsahu vrátane prípadných trestnoprávnych následkov a bez akejkoľvek právnej väzby na zhotoviteľa.
e) Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia inú fyzickú alebo právnickú osobu a to formou sprostredkovania. Pri zhotovovaní diela alebo jeho časti inou osobou prechádza zodpovednosť za dielo na poverenú, sprostredkovanú, osobu, teda na spracovateľa ako sa uvádza v bode I, písm. b). Týmto sa zhotoviteľom a zmluvnou stranou stáva poverený spracovateľ.
 
III. Uzavretie zmluvy
a) Zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom vzniká a nadobúda účinnosť odoslaním elektronického objednávkového formulára na e-mail zhotoviteľa a úhradou zálohy na účet zhotoviteľa. Miesto podpisu zmluvy o dielo objednávateľ len potvrdí súhlas s týmito obchodnými podmienkami a odošle záväznú elektronickú objednávku. Týmto aktom je zmluva o dielo uzatvorená. Do platnosti vstupuje dňom úhrady zálohy vo výške podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
b) Ako podklad k vytvoreniu tejto zmluvy môže slúžiť doručená nezáväzná elektronická objednávka objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa alebo e-mailová správa od objednávateľa.
c) Neoddeliteľnou súčasťou objednávky a zmluvy je čestné vyhlásenie objednávateľa, bez neho nie je vznik zmluvného vzťahu prípustný. V čestnom vyhlásení objednávateľ slobodne a vážne vyhlasuje: že si obchodné podmienky riadne prečítal a rozumie všetkým ich bodom, na dôkaz čoho v záväznej elektronickej objednávke označil, že súhlasí s obchodnými podmienkami, zároveň vyhlasuje, že zhotovené dielo bude v prípade podkladov k písomným dielam slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania.
d) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek elektronickú záväznú objednávku a to bez udania dôvodu do 24 hodín od doručenia tejto objednávky na e-mail zhotoviteľa.
 
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
a) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky požadované údaje a materiály potrebné k plneniu predmetu zmluvy alebo záväznej objednávky podľa bodov I a II. obchodných podmienok.
b) Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi dojednanú cenu a to za každú odovzdanú časť zhotoveného diela, prípadne za každú jednu stranu, tiež za vykonané administratívne služby v zmysle dojednaných podmienok v elektronickej záväznej objednávke. Každá platba sa uhradí, v sume a termíne, podľa doručenej zálohovej alebo riadnej faktúry, prípadne podľa doručených údajov k úhrade povereným spracovateľom, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa jej doručenia na e-mail objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
c) Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, v dojednanom čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela, na základe dojednaných parametrov a špecifikácií, a to s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v zmluve podľa § 556 Obchodného zákonníka.
d) Objednávateľ je povinný zhotovené dielo alebo výsledok služieb prevziať podľa § 537 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 
V. Odovzdanie diela a jeho reklamácia
a) Dielo a výsledok administratívnych služieb sa považujú za odovzdané objednávateľovi dňom ich odoslania elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v objednávke, v dohodnutom formáte.
b) Okamihom uhradenia dojednanej ceny diela alebo ceny za poskytnutie administratívnych služieb prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k hmotne zachytenému výsledku činnosti, ako aj nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.
c) Dielo a výsledky služieb majú vady, ak ich vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v elektronickej záväznej objednávke, pokiaľ ide o rozsah, faktografickú presnosť, požadovanú úroveň spracovania a úplnosť. Za iné vady zhotoviteľ nezodpovedá, čo objednávateľ berie v plnom rozsahu na vedomie. Úroveň spracovania je špecifikovaná na webovom portáli zhotoviteľa.
d) Objednávateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady diela priamo u zhotoviteľa, resp. povereného spracovateľa, a to elektronickou formou (aj e-mailom) maximálne do 30 pracovných dní od dňa odovzdania diela zhotoviteľom. Za deň odovzdania diela sa na tento účel považuje deň, kedy objednávateľ obdrží dielo a výsledky služieb od zhotoviteľa na svoju e-mailovú adresu.
e) Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť, a to v prípade, že objednávateľom reklamovaná vada je neopodstatnená alebo nepreukázateľná.
f) Po obdržaní reklamácie sa zhotoviteľ zaväzuje v lehote dojednanej s objednávateľom reklamovanú vadu odstrániť, ak ide o vadu odstrániteľnú. Ak ide o neodstrániteľnú vadu diela, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela vo výške alikvótnej ku rozsahu nepoužiteľnej časti diela.
 
VI. Cena diela a platobné podmienky
a) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dojednávať cenu diela a administratívnych služieb s objednávateľom individuálne.
b) Zhotoviteľ stanovuje cenu diela a služieb prihliadajúc na povahu, druh, osobitné charakteristiky, termín zhotovenia, vykonania a odovzdania, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce predmet plnenia podľa bodu II. Obchodných podmienok.
c) Zhotoviteľ nie je povinný zverejňovať objednávateľovi faktory, na ktoré bolo prihliadané pri konkrétnom zostavovaní ceny za dielo alebo služby.
d) Cena diela uvedená v cenníku portálu www.rigorozky.sk nie je pre zhotoviteľa záväzná a má len informatívny charakter. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dojednať pevnú cenu za dielo a služby pred doručením elektronickej záväznej objednávky.
e) Ak zhotoviteľ nestanoví inak, cenu za dielo a služby uhrádza objednávateľ výhradne bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu spracovateľa sprostredkované touto objednávkou. Ako variabilný symbol uvedie číslo (zálohovej) faktúry prípadne dátum úhrady, ak sa objednávateľ a poverený spracovateľ nedohodnú inak.
f) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu odovzdaných častí diela v termíne a sume podľa (zálohovej) faktúry doručenej na e-mailovú adresu objednávateľa, najneskôr však do 7 pracovných dní od dňa doručenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pritom za deň úhrady sa považuje deň, kedy zhotoviteľ obdrží peniaze na účet.
g) V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu diela zhotoviteľovi v lehote 7 pracovných dní podľa písmena f), zhotoviteľ je oprávnený si účtovať úrok z omeškania platby vo výške 10 % dojednanej ceny za každý ďalší deň meškania. Zároveň je oprávnený podniknúť všetky zákonom dostupné prostriedky na vymoženie svojej nesplatenej pohľadávky. 
 
VII. Osobitné podmienky a záverečné ustanovenia
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a služby spĺňajúce nasledujúce parametre: dielo je originálne a pôvodné a nejedná sa o plagiát, dielo obsahuje objednávateľom zadané požiadavky a poskytnuté zdroje.
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe a budú používané výhradne iba pre účtovné potreby prevádzkovateľa internetového portálu www.rigorozky. Osobné údaje objednávateľa sú pokladané za prísne dôverné a zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť ich pred zneužitím.
c) Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikateľskou činnosťou zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a objednávateľ je o nich povinný zachovávať mlčanlivosť.
d) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona.
e) Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2020.
 
Čestné vyhlásenie objednávateľa
Slobodne a vážne vyhlasujem, že som si obchodné podmienky, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, riadne prečítal/a a rozumiem všetkým ich bodom, na dôkaz čoho odosielam túto elektronickú záväznú objednávku, zároveň vyhlasujem, že zhotovené dielo bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky