Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OBJEDNÁM SI
Rýchly kontakt

 0948 208 599
ESHOP
Zvolte si počet strán 
záznamov 
hodín 
e-mailov
Podklady k referátu

Podklady k referátu

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 5 EUR/ str., B: 6 EUR/ str., A: 7 EUR/ str.

5,00 € Vložiť
Podklady k seminárnej práci a eseji

Podklady k seminárnej práci a eseji

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str.

7,00 € Vložiť
Podklady k bakalárskej a diplomovej práci

Podklady k bakalárskej a diplomovej práci

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 9 EUR/ str., B: 10 EUR/ str., A: 11 EUR/ str.

9,00 € Vložiť
Podklady k I. atestačnej práci

Podklady k I. atestačnej práci

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 9 EUR/ str., B: 10 EUR/ str., A: 11 EUR/ str.

9,00 € Vložiť
Podklady k II. atestačnej práci

Podklady k II. atestačnej práci

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 11 EUR/ str., B: 12 EUR/ str., A: 13 EUR/ str.

11,00 € Vložiť
Podklady k rigoróznej práci

Podklady k rigoróznej práci

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 11 EUR/ str., B: 12 EUR/ str., A: 13 EUR/ str.

11,00 € Vložiť
Podklady k dizertačnej práci

Podklady k dizertačnej práci

Spracujeme Vám podklady k záverečnej práci presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene, takže abstrakt a titulné listy do rozsahu nepočítajte.
Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 13 EUR/ str., B: 14 EUR/ str., A: 15 EUR/ str.

13,00 € Vložiť
Vedecký článok

Vedecký článok

Spracujeme Vám podklady k vedeckému článku presne podľa Vašich inštrukcií.
Formálna úprava je v cene. Objednaný rozsah zahŕňa úvod až záver, tiež zoznam citovaných prameňov a prílohy. Poskytujeme tri úrovne spracovania C, B, A líšiace sa hĺbkou spracovania, terminológiou, množstvom literatúry a cenou. Podklady Vám budeme posielať po častiach v dohodnutých termínoch (minimálne 2, maximálne 6, ideálne 4).

Jednotková cena: C: 16 EUR/ str., B: 17 EUR/ str., A: 18 EUR/ str.

16,00 € Vložiť
Vedecký poster/ informačný panel

Vedecký poster/ informačný panel

Grafické, formálne aj obsahové spracovanie vedeckého posteru/ plagátu/ panelu na koferenciu či na edukačné účely.

Jednotková cena: C: 25 EUR/ ks, B: 27 EUR/ ks, A: 29 EUR/ ks
Cena zahŕňa aj čítanie podkladových materiálov.

25,00 € Vložiť
Prezentácia

Prezentácia

Bežná prezentácia k semestrálnym zadaniam, firemné prezentácie.

C: 6 EUR/ slide, B: 7 EUR/ slide, A: 8 EUR/ slide

6,00 € Vložiť
Prezentácia k obhajobe/ na konferenciu

Prezentácia k obhajobe/ na konferenciu

Spracujeme Vám prezentáciu a pripravíme Vás na obhajobu alebo na vedeckú konferenciu. Štardne býva rozsah prezentácie k obhajobe záverečnej práce 10-15 slajdov, ale presný počet je len na Vás. Naše prezentácie sú pútavé, výstižné, profesionálne a moderné. V cene je zahrnutý už aj čas čítania podkladových materiálov.

Jednotková cena: C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str.

7,00 € Vložiť
Príprava obhajoby

Príprava obhajoby

Pripravíme Vás na obhajobu. Dodáme Vám textovú prípravu, doslovné znenie toho, čo môžete k svojej práci povedať. 10 minút obhajoby sú zvyčajne 3-4 strany textu, ktorý Vám pripravíme. K tomu pridáme odpovede na oponentské a školiteľské otázky, ide zvyčajne o ďalšie 1-2 strany.

Jednotková cena: C: 13 EUR/ str., B: 14 EUR/ str., A: 15 EUR/ str.
Cena zahŕňa aj čítanie podkladových materiálov.

13,00 € Vložiť
Literárne rešerše

Literárne rešerše

Zostavíme Vám prehľad odporúčaných literárnych prameňov, ktorý môžete využiť pri koncipovaní vedeckého článku alebo záverečnej práce. Takéto literárne rešerše sú často žiadané najmä vo fáze zadávania témy a je dobré, ak sa má študent o čo oprieť a z čoho vychádzať. Vieme Vám ich dodať buď vo forme prehľadu anotovaných záznamov, alebo s úplnymi rešeršnými záznamami vrátane obsahu literárnych prameňov (o čom to ktoré dielo je).

Anotovaný záznam: 0,60 EUR/ záznam
Záznam s charakteristikou obsahu: 4 EUR/ záznam

0,60 € Vložiť
Návrh výskumných metód

Návrh výskumných metód

Poradenstvo pri výbere výskumných metód.

Jednotková cena: C: 13 EUR/ str./ hod./ mail, B: 14 EUR/ str./ hod./ mail, A: 15 EUR/ str./ hod./ mail

13,00 € Vložiť
Príprava výskumu a dotazníka

Príprava výskumu a dotazníka

Príprava/ dizajn výskumu a vybranej vedeckej metódy (dotazníka, ankety, rozhovoru a pod.), hypotéz, výskumných otázok. Pripravíme Vám dizajn výskumu na dosiahnutie cieľov a použitie akejkoľvek vedeckej metódy a techniky. Pripravíme Vám podľa požiadaviek aj iba časť návrhu, napr. len dotazník alebo len hypotézy. Vysvetlíme Vám, ako s vybranou technikou alebo metódou narábať a čo ňou dosiahnete. Predtým však potrebujeme poznať tému, cieľ, ak máte stanovené, tak aj hypotézy, prípadne aspoň osnovu a anotáciu. Dizajn výskumu spravidla zahŕňa výskumné ciele, výskumné otázky, hypotézy, v prípade dotazníkového prieskumu, ankety alebo rozhovoru aj dotazník a otázky, návrh metód, postupu a spôsobu vyhodnotenia a interpretácie, ide väčšinou o 3 až 10 strán.

C: 13 EUR/ str., B: 14 EUR/ str., A: 15 EUR/ str.

13,00 € Vložiť
Realizácia výskumu

Realizácia výskumu

Zrealizujeme Vám Váš terénny výskumu podľa zadaných parametrov, cieľov a metódy. Reálna vzorka, reálny výskumný súbor, fotodokumentácia.
Spracovanie dát v cene. Interpretácia výsledkov na vybraný počet strán, ceny ako pri podkladoch k záverečnej práci. Profesionálne štatistické vyhodnotenie, tabuľky, grafy, diagramy.

Realizácia samotného výskumu: C: 100 EUR, B: 120 EUR, A: 140 EUR
+ príplatky podľa časovej, fyzickej a metodickej náročnosti

100,00 € Vložiť
Štatistická analýza

Štatistická analýza

Štatistické spracovanie, analýza a interpretácia dát vybranými metódami.

C: 18 EUR/ str., B: 20 EUR/ str., A: 22 EUR/ str.
+ príplatok za náročnosť analýzy a počet hypotéz/ súborov/ vzoriek/ opakovaní

18,00 € Vložiť
Formálna úprava

Formálna úprava

Naformátujeme Vám a formálne upravíme doručený dokument podľa dodaných inštrukcií alebo smernice, prípadne ho vložíme do predformátovanej šablóny
Ak nemáte k dispozícii bližšie informácie o všetkých náležitostiach, ktoré dielo musí obsahovať, upravíme Vám ho štandardne, samotné písmo podľa STN 01 6910:2011-04. Štanard zahŕňa titulné listy, slovenský a anglický abstrakt, okraje strany prispôsobené k typu väzby, riadkovanie, číslovanie strán od úvodu, odstavenie odsekov, citovanie zdroj a uvádzanie zoznamu zdrojov podľa STN ISO 690 (01 0197)

Jednotková cena: 0,60 EUR/ str.

0,60 € Vložiť
Obsahová a metodická kontrola

Obsahová a metodická kontrola

Kontrola diela po obsahovej a metodickej stránke. Opravy len naznačíme (farebne/ spôsobom podľa dohody). Upozorníme Vás na prípadné nedostatky diela.

Jednotková cena: 0,70 EUR/ str. cena zahŕňa aj čítanie diela

0,70 € Vložiť
Štylistické, obsahové a metodické úpravy textu

Štylistické, obsahové a metodické úpravy textu

Nie každý vie štylisticky dobre a pútavo písať, o čom sa presviedčame v našej praxi veľmi často. V dnešnej modernej informačnej dobe existuje stále obrovské množstvo ľudí, ktorým odborné aj bežné vety robia problém, práve preto sme tu však my a s týmto problémom každému radi pomôžeme. Skontrolujeme a upravíme Vám každé dodané dielo a to vrátane jeho obsahovej, logickej, vecne a odbornej správnosti. Ak tam objavíme nejaké vážnejšie nezrovnalosti, ihneď Vás kontaktujeme. Túto službu má zmysel využiť najmä, ak s Vami Váš školiteľ veľmi nekomunikuje a obávate sa oponentských posudkov. Cena služby zohľadňuje rozsah úprav, pred nacenením teda potrebujeme vidieť aspoň ukážku z toho, čo ste písali.

Jednotková cena: 4 až 10 EUR/ str. v závislosti od rozsahu úprav

4,00 € Vložiť
Oprava gramatiky a preklepov

Oprava gramatiky a preklepov

Word síce obsahuje automatickú kontrolu pravopisu, ale všetci dobre vieme, že to nestačí. Preklepy, čiarky a správne skloňovanie nám často unikajú, najmä ak sa píše rýchlo, tak povediac, na poslednú chvíľu
Preto je tu táto služba, stará ako existuje samo písmo: "kde sa píše, tam sú chyby". Jazykové korektúry robíme profesionálne, kvalitne a rýchlo, skontrolujeme aj rozsiahle súbory vrátane publikácií

Jednotková cena: 0,80 EUR/ str.

0,80 € Vložiť
Oprava zhody, preštylizovanie

Oprava zhody, preštylizovanie

Preštylizovanie a preparafrázovanie strán so zhodou s inými dielami.

Jednotková cena: 4 až 10 EUR/ str. v závislosti od rozsahu zmien

4,00 € Vložiť
Hĺbková kontrola originality

Hĺbková kontrola originality

Dôsledná kontrola originality celého diela, veta po vete, s využitím internetových prehliadačov a originálnych literárnych prameňov. Služba zahŕňa aj kontrolu primárnych a sekundárnych zdrojov.

Jednotková cena: 0,90 EUR/ str.

0,90 € Vložiť
New!
Test zhody

Test zhody

Zbežný internetový test realizovaný cez dostupné testovacie portály (presnosť +-5 %)

Jednotková cena: 5 EUR/ dielo

5,00 € Vložiť
Pred-oponentské posúdenie

Pred-oponentské posúdenie

Kontrola diela po obsahovej, formálnej a metodickej stránke (informovanie formou posudku). K tomu celkové zhodnotenie a posúdenie práce, posudok pred Vašim oficiálnym posudkom, pred odovzdaním práce. Budete vedieť, na čom ste, čo upraviť, na čo sa pripraviť. Cena zahŕňa aj čítanie, rozsah posudku (teda koľko informácií sa o svojej práci dozviete) môže byť 1-3 strany.

C: 20 EUR/ str., B: 22 EUR/ str., A: 24 EUR/ str.

20,00 € Vložiť
New!
Konzultácie k záverečnej práci

Konzultácie k záverečnej práci

Konzultácia spojená s čítaním a kontrolou diela, prebieha telefonicky, e-mailom, osobne, podľa dohody.

Jednotková cena: C: 10 EUR/ hod./ str./e-mail, B: 12 EUR/ hod./ str./ e-mail, A: 14 EUR/ hod./ str./ e-mail

10,00 € Vložiť
Oficiálne školenie/ oponentúra

Oficiálne školenie/ oponentúra

Zabezpečenie oficiálneho školiteľa/ konzultanta/ oponenta k záverečnej práci s riadne spracovaným akceptovateľným posudkom.

Jednotková cena: C: 20 EUR/ hod./ str./ mail, B: 22 EUR/ hod./ str./ mail, A: 24 EUR/ hod./ str./ mail
+ cestovné náklady, ak sú potrebné

20,00 € Vložiť
New!
Kurzy písania

Kurzy písania

Nie každý v dnešnej dobe zvláda prácu s textovými editormi, nie je to hanba, a čo človek nevie, môže sa doučiť. Ponúkame možnosť absolvovať takýto spisovateľský kurz/ doučovanie, máme na to know how a veľmi bohaté skúsenosti, k tomu nekonečnú trpezlivosť a schopnosť vysvetľovať "po lopate". Na počte prihlásených nezáleží, prídeme aj k jednému záujemcovi. Pri väčších skupinách zaistíme priestory.

Jednotková cena: C: 15 EUR/ hod., B: 17 EUR/ hod., A: 19 EUR/ hod.
+ cestovné náklady, ak sú potrebné

15,00 € Vložiť
REFERENCIE
"Ďakujem Vám za profesionálny prístup a rýchle reagovanie, to som inde ešte nezažil, pre moju diplomovku bolo toto riešenie skutočne to najlepšie, ešte raz ďakujem!"

Anonym
"Ste fakt neuveriteľní! Taká rýchlosť! Som myslela, že skončím v blázinci, dokázali ste opraviť to, čo iní pokazili a za pár dní, vau, veľmi pekne ďakujem!"

Petra V.
"Bála som sa využiť takúto službu, ale s písaním nemám žiadne skúsenosti a môj školiteľ ma šikanuje, takže nakoniec som rada a ďakujem Vám!"

Janka G.
"Chcem sa Vám úprimne poďakovať, bol by som bez Vašej pomoci hotový. Zdravie mi žiaľ nedovolilo dokončiť to, čo ste dokončili Vy, takže super!"

Jozef
NOVINKY
Formálna úprava do 4 hodín
Expresne rýchle spracovanie formálnej úpravy dokumentov a Vašej práce a bez príplatkov. Pošlite nám požiadavky alebo smernicu a Vaša práca alebo vedecký článok budú upravené presne podľa Vášho želania, myslíme na každý detail a na Váš úspech. Máme v tejto oblasti obrovské skúsenosti, ktoré nám umožňujú zabezpečiť úpravu v priebehu niekoľkých hodín.   
Súkromný školiteľ
Školenie študentov je v súčasnosti veľkým náporom pre každú školu a samotných pedagógov. Mnohí školitelia majú desiatky študentov za rok, k tomu množstvo oponentúr, štátnice, výučbu, no a v poslednom období ich nútia katedry publikovať veľa článkov, len aby navýšili svoj príjem. Je to žalostný stav, ktorého nepriamou obeťou sú predovšetkým samotní študenti. Sú zanedbávaní, kvalita ich písania a schopnosti koncipovať záverečné práce, či vedecky pracovať idú rapídne dolu vodou. Sme toho očití svedkovia, pretože sa touto problematikou zaoberáme už viacero rokov. Ponúkame alternatívu, možnosť prenajať si svojho súkromného školiteľa. 
Pred-oponentské posúdenie práce
Mnohí študenti nie sú spokojní s prácou svojich školiteľov, zabúdajú na nich, nemajú na nich čas, k práci sa im vyjadria na poslednú chvíľu a stručne, v horšom prípade vôbec. Kameň úrazu prichádza s oponentskými posudkami, až vtedy študent zisťuje, aká je skutočná úroveň jeho práce a v mnohých prípadoch prichádza veľké sklamanie. Aby ste sa vyhli takémuto nepríjemnému prekvapeniu, ktoré môže viesť až k nedoporúčaniu práce k obhajobe, či k zníženiu známky, ponúkame teraz možnosť nezávislého oponentského posúdenia. Prácu si  pozrieme, skontroluje ju, vysvetlíme Vám v čom spočívajú jej závady a slabé stránky a na čo sa pripraviť, čo prerobiť a pod
Hĺbková kontrola originality 
Od kedy existuje Google si internetovými zdrojmi vypomáha prakticky takmer každý. Je však dobré si originalitu svojho textu priebežne strážiť, aby sa práca nemusela na poslednú chvíľu prerábať. V tom horšom prípade Vám ju neodporučia k obhajobe. Prácu si môžete otestovať aj samy na niektorých vybraných portáloch alebo to môžeme urobiť za Vás my. K tomu pripájame novinku, ktorou je hĺbková kontrola. Zahŕňa overovanie internetových zdrojov, odsek po odseku, strana za stranou, ale aj kontrolu samotmných zdrojov, či autor naozaj čerpal z tej a tej strany.  
PREČO MY?

Test a garancia originality

Aj náročné témy a výskum

Dodržiavanie termínov

Anonymné riešenie
Už piaty rok na trhu

Garancia tej najvyššej kvality

Tím skúsených spracovateľov

Profesionálny prístup
POSTUP
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky